Seminarer

Undervisning og seminar som jeg har holdt i forskjellige forsamlinger
Den trygge kvinne – som setter grenser og tar ansvar for eget liv.
Gudsbilde og selvbilde
Nådegaver og tjeneste
Selvbildet
Nåde og tilgivelse
Guds farshjerte
Personligheter og Gudsliv
Guds nåde i møte med skyld og skam
Bønn
Hvordan leder Gud oss?
Barnekår, fakta og erfaring

_________________________________________________________

Om de forskjellige seminarer:


Toppen av siden

Den trygge kvinne – som setter grenser og tar ansvar for eget liv.

Grenser markerer hva du har ansvar for, og hva du ikke har ansvar for.
Grensene sier noe om hva som er meg og hva som ikke er meg.

Gal 6,2:”Bær hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov.»
Det greske ordet betyr ”overmål av byrder”, eller ”byrder som er så tunge at de tynger oss ned”. Vi har ansvar overfor andre.

Gal 6,5 : ” For enhver skal bære sin egen bør.”
Det greske ordet for bør betyr det daglig slitet, de tingene som vi daglig må gjøre. Vi må ta ansvar for vårt eget liv.

Joh 15,12: ”Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere.”
Vi skal elske hverandre, men ikke være hverandre.

Grenseproblemer oppstår når relasjonen til en person har makt til å virke inn på relasjonen til andre. Vi kan gi en person for mye makt over oss.

”Noen ganger er du nødt til å si nei til andre for å si ja til deg selv. Gjør du ikke det, vil du bli bitter og ergerlig, og føle at du på et eller annet punkt i prosessen med å forsøke å gjøre andre til lags, mistet deg selv.” (Joyce Meyer)

Matteus 9,13 : ”Gå og lær hva dette betyr: Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Jeg er
ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.”

Vi skal være ettergivende fra innsiden og ut (barmhjertig), ikke ettergivende på utsiden og sinte på innsiden (offer).
De ettergivende tar på seg altfor mye ansvar og setter altfor få grenser, ikke av fri vilje men av redsel.

Jeg kan ikke gi deg oppskriften på å lykkes. Men jeg kan gi deg oppskriften på å mislykkes: prøv å tilfredsstille alle. Bill Cosby

Gal 6,7-8: ”Det et menneske sår, skal det også høste.  Den som sår i sin syndige natur, skal høste undergang av den; den som sår i Ånden, skal høste evig liv ved Ånden.”
Ved ikke sette grense, unngår en at andre får møte konsekvensene av sine valg.

Grensesetting er å si sannheten. De som ikke respekterer grensene våre, liker bare vårt ja, vår ettergivenhet.

Når du ikke vil bære andres ryggsekker, må de begynne å bære dem selv. Mennesker omkring blir tvunget til å ta ansvar for egne behov.

Når vi setter grenser kan vi risikere å miste relasjonen, men setter vi ikke grenser, forblir vi fanger for andres ønsker.

Vi kan ikke forandre andre, men kan forandre oss selv slik at andres destruktive handlemønster ikke fungerer på oss.

Gud respekterer våre grenser: han gir oss tjenester oss som bare vi kan gjøre. Mennesker kan gi oss skyldfølelse, men ikke Gud. Gud vil spille på lag med oss, men han vil aldri gjøre jobben for oss. Han står ved døren og banker. Åp 3, 20

Lukas 10, 38-42 Marta og Maria
”Maria har valgt den gode del, den skal ikke tas fra henne”.
Han sier ikke: ”Vær som Maria, gjør som Maria”.
Han sier: ”LA MARIA VÆRE DEN HUN ER”.

Salme 23. Vi skal få følge etter hyrden, der han leder oss. Vi skal få følge på vår måte, i vårt tempo. Ofte hører vi mer på de forskjellige bjøllesauene: ”Gå hit, gjør det, gå etter meg, vær som meg, gjør det jeg vil”.

Fil 4,13: ”Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk”.
Egentlig gjøre alt som han gir meg å gjøre.
Når du setter grenser, gjør du noe godt for deg selv.

Joyce Meyer: Den største gave du kan gi din familie, dine venner, er å være sunn (a healthy you). Det vil si: Ha gode grenser.

Å være falsk er å være utro mot seg selv. Å sette grenser er å være tro mot seg selv.

Litteratur:

Robert Hemfelt, Frank Minirth, Paul Meier : ”Kjærligheten er et valg”, Luther Forlag (2003)
Gunvor Rekstad : En vei fra frykt til trygghet, Lunde Forlag (1996)
Dr. Archibald hart : Et forvandlet sinn, Prokla – Media (1998)
Henry Cloud, John Townsend :”Ta kontroll i eget liv”, Lunde Forlag (2002)
Ingvar Wilhelmsen :”Sjef i eget liv”, Hertervig Forlag (2005)
Anne Katrine Ravnå : ”Aldri mer et offer”, Prokla – Media (1999)
Joyce Meyer : ”Den selvsikre kvinne”, Agape Forlag (2008)
Anne Bryan Smollin, ”Stress ned – lev livet”, Lunde Forlag (2005)
Gary Smalley :”Relasjonenes DNA” , Hermon Forlag (2004)

_________________________________________________________


Toppen av siden

Gudsbilde og selvbilde

Vårt egentlige gudsbilde kan være annerledes enn vårt ”offisielle” gudsbilde. Vi kan ofte ha et svar på hvem Gud er som er teologisk korrekt. Men i tillegg til det vi har lært om Gud, er våre erfaringer, minner og følelser viktig for hvordan vi erfarer Gud, og ved kriser kan dette komme til uttrykk slik at gudsbildet kan forandre seg.

Gudsbilder i Bibelen:  En trøstende mor Salme 131,2 , en god far Malakias 2,10, en vokter Salme 121,   en omsorgsfull hyrde Salme 23, en Gud som er glad i oss Jer 31,3, en Gud som har skapt oss slik som han vil ha oss Jesaja 44,2

Jesus : Den gode hyrde Joh 10,11,  kommet for den som er svak Luk 5,31-32 , døde for oss   Rom 5,8, gir ufortjent Rom 3,24, en Gud som elsker Joh 3,16,   en Gud som forstår oss Hebr 4,15,  en Gud som lir når vi har det vondt Joh 11,33-35,         en Gud som aldri svikter Hebr 13,5

Jesus er Guds bilde av Gud, han er Gud selv i menneskelig skikkelse.  Jesus gjorde det slik at Gud kunne elske oss.

 

Mennesker kan ha et annet gudsbilde enn Bibelens.
Ser som i et speil, i en gåte.” 1 Kor 13,12             Speilet, et bilde på det utilstrekkelige.

Overdreven fokus på synd i forkynnelsen kan føre til at en føler seg fordømt.    Gud gjemmer seg for å følge nøye med om vi gjør alt rett, og så kan han ”ta oss” når vi gjør noe feil.

Gudsbildet dannes i tidlig alder, nære relasjoner har betydning for hvilket gudsbilde vi får.

Kan være en spenning mellom uoffisielle og offisielle gudsbilder. Kan snakke om at Gud elsker en, men har en dyp følelse at Gud ikke er interessert i en.

 

Å ha et godt selvbilde betyr at jeg er fornøyd med å være den jeg er.

Trives med seg selv, tar ansvar for seg selv, ikke legger skylden for sine problemer og følelser på andre.

Å ha et dårlig selvbilde kan bety at en ser på seg selv som underlegen, verdiløs, ubetydelig.

Selvbildet er nøkkelen til vår måte å forholde oss til andre på, Gud eller mennesker. Personlig verdi kan være knyttet til hva en kan prestere, eller hvordan en opptrer.

Dersom vi ikke trives med oss selv, opplever vi en mistrivsel, en indre smerte. Og vi bruker ulike strategier og mye krefter for å døyve denne smerten av utilstrekkelighet eller mindreverd.

Lavt selvbilde kan føre til forlegenhet, selvforakt og vansker med å vise svakhet og innrømme feil. En får behov for å vise en fin fasade.

 

Mange har vansker med å tro de er verdifulle i seg selv, er elskverdige, uavhengig av atferd. Noe av dette kan også overføres til Gud. Han elsker meg BARE om jeg gjør eller presterer noe.

Vår virkelige verdi: ikke hva en føler eller tenker om seg selv, men hva Gud sier eller tenker om deg.

Sannhet: At jeg er skapt i hans bilde og han synes jeg er flott.

Jesaja 43 sier ”Du er dyrebar i mine øyne, aktet høyt og elsket av meg!”    Denne grunnleggende sannheten trenger i større grad å gå opp for oss, ikke bare en gang men stadig!

Vi kan hjelpe hverandre til å tenke rett om Gud og oss selv. Våger vi å se på oss selv slik Gud ser på oss? Vi er elsket og godtatt av ham. Derfor skulle vi fullt ut elske og godta oss selv.

 

Litteratur:

Philip Yancey : Den Jesus jeg ikke kjente, Luther forlag (2000)

Magnus Malm : De stumme bildene, Luther forlag (2003)

Torborg Aalen Leenderts : Når glassflaten brister, Verbum forlag (2005)

John og Agnes Sturt : Forstå selvfølelsen – styrk selvbildet, Lunde forlag (2001)

Paula Shields : Legedom for sjelen, Logos forlag (2002)

Ed Piorek : Faderen elsker deg, Prokla Media (2004)

Steve McVey : En himmelsk invitasjon, Hermon forlag (2006)

Dr. Bruce Thompson : Hjertets murer, Prokla Media (1998)

Gunvor Rekstad: En vei fra frykt til trygghet, Lunde forlag (1996)

David A. Seamands: Ut av tunnellen, Rex forlag (1987)

David A. Seamands: Fri fra vonde minner, Rex forlag (1992)

Chris Thurman: Løgnene vi godtar, Lunde forlag (2000)

Robert S. McGee: The search for significance, (2003)

Dr. Archibald Hart: Et forvandlet sinn, Prokla – Media (1998)

Max Lucado: Grepet av nåden, Lunde forlag (2002)

Esbjörn Hagberg: Sjelesorg ved kjøkkenbordet, Lunde forlag (2006)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________


Toppen av siden

Nådegaver og tjeneste

Vi er først og fremst skapt til fellesskap med Gud. Uansett om vi lykkes eller mislykkes, er vi Guds barn. Gud elsker meg ikke mer om jeg lykkes eller mindre om jeg mislykkes.
Vi er skapt forskjellige. Vi hører sammen. Funksjonene til lemmene er forskjellige, men alle funksjoner trengs.

Gud angrer ikke på at han skapte deg slik som du er. Rom. 11,29

Motivasjonsgavene
Rom. 12, 6-8 omtaler 7 nådegaver som en mener også kan være 7 personligheter.
Profeten kan sees på som legemets øye. Han brenner for sin sak. De er spesielt sensitive når det gjelder å forstå Guds vilje og ofte opptatt med å få mennesker til å omvende seg.
Diakonen: hendene på legemet. De gjenkjenner praktiske behov og er raske til å møte dem. De ha glede av å møte andre menneskers behov, er ofte gjestfrie. De viser sin kjærlighet til andre mer gjennom det de gjør enn det de sier.
Læreren: legemets sinn. De er opptatt med å studere og formidle læren. De liker å lese og er ofte mer styrt av hjernen (tankene) enn av hjertet (følelsene). De vurderer sannhetsgehalten ved å sjekke fakta. Guds ord settes høyt og bruker bibelske eksempler i stedet for personlige eksempler. Læreren liker solid bibelundervisning, ikke fargerike fortellinger.
Rettlederen: legemets munn. Liker å oppmuntre andre i det å vokse og modnes som menneske. De er opptatt av praktisk tilegnelse og personlig vekst og de foretrekker å tilegne seg sannheten framfor å granske den. De er opptatt av å vitne gjennom sitt liv og synes at handling er viktigere enn ord og teorier. Rettlederne hjelper oss til å tilegne oss åndelige sannheter, oppmuntrer til personlig vekst, møter psykologiske behov. De er opptatt av veiledning og sjelesorg.
Giveren: legemets armer. Har glede i å gi: penger, eiendeler, tid energi. De er rause mennesker, gjestfrie. Giverne jobber hardt, er gode selgere. Alle givere er ikke evangelister, men evangelistene er mennesker som lengter å dele evangeliet med ufrelste mennesker, og som stadig havner i situasjoner der de har anledning til det. Giverne har et spesielt kall eller lengsel etter å be og fokuserer på andre menneskers behov eller frelse.
Forstanderen: legemets skuldre. De bærer ansvar. Svært motivert til å organisere det de er ansvarlige for, mange har en god evne til å forklare ideer og organisere dem på en måte som er lett å forstå. De er ofte nøyaktige, objektive, tar ansvar, effektive, samvittighetsfulle.
Den barmhjertige: legemets hjerte. De er mer ledet av hjertet enn hodet. Viser kjærlighet, mildhet og omsorg og ser ofte det beste i en person. De fanger raskt opp om det er følelsesmessige behov i en gruppe. Er ofte tiltrukket av mennesker med problemer og har et kall eller lengsel etter å be, er spesielt opptatt av andres lidelse.

Måten vi utfører vår tjeneste på har også sammenheng med vår personlighet. Personlighetene er forskjellige, men det finnes ikke riktige eller gale, eller mindreverdige.
Det er ikke formen men frukten som gjør om det er en gudgitt gave som er i funksjon.

Efeserne 4: en liste med funksjoner = tjenesteområder der mennesker bruker sin totale utrustning, det vil si personlighet, motivasjonsgaver og åpenhet for DHÅ, for å bygge opp Jesu legeme. Gud velger hvem han vil gi som gave til sitt legeme, ikke noe vi tar oss til. Men han velger ikke mennesker til tjenestefunksjoner som de ikke passer til, eller er modne nok til.

Når vi skal finne ut av gavene våre, kan vi spørre oss selv hva som bærer frukt, og hva en trives med.

Gud ønsker at vi skal bruke alt han har gitt slik at mennesker kan bli kjent med Jesus og bygges opp som hele mennesker.

Også 1. Korinterne 12 omhandler nådegaver.
Gavene er knyttet til fellesskapet. Ånden gir seg til kjenne på forskjellige måter gjennom oss.
En kan føle at en er udugelig, men det er dem Gud kan bruke.

Litteratur:

Tonje Haugeto Stang: Trivsel og tjeneste – to sider av samme sak? Prokla-Media (1999)
Christian A. Schwarz: Nådegavetesten, K-vekst (1999)
Frank M Matre: Ved ånden…, Rex forlag (2000)
Sheila Pritchard: Dypere bønneliv, Lunde forlag (2005)

_________________________________________________________


Toppen av siden

Selvbildet

Selvbildet vårt er påvirket av vår selvfølelse og vår selvforståelse. Det virker inn på vår adferd og vårt forhold til andre. Har vi lavt selvbilde, kan vi bruke mye krefter på å bevise at vi er dyktige.
Å ha et godt selvbilde kan bety at en trives med seg selv og tenker godt om seg selv. Ikke at en er perfekt, men en er fornøyd med å være den en er. Det fører til at en også tenker positivt om andre.
Å ha et dårlig selvbilde kan bety at en ser på seg selv som underlegen, verdiløs eller ubetydelig. En tenker negativt om seg selv og om andre mennesker.

Kilder til selvbildet kan være erfaring og opplevelser i barneår. Til og med i fosterstadiet kan en være følsom for påvirkninger.
Grunnleggende tillit og følelsen av å være elsket er viktig for utviklingen av selvbildet.

Faktorer som påvirker selvbildet positivt kan være betingelsesløs kjærlighet, konsentrert oppmerksomhet, tid, øyekontakt, berøring og ros.
Faktorer som påvirker selvbildet negativt er da betinget kjærlighet, mangel på konsentrert oppmerksomhet, mangel på ros, negative budskap fra foreldre, søsken, overordnede, venner.

Budskap, eller vår forståelse av budskapet som vi tok med oss fra barndommen, brenner seg fast i hjernen vår, og hver gang vi utsettes for en lignende situasjon, settes ”plata” på.
Dersom vi ikke trives med oss selv, opplever vi en mistrivsel , en indre smerte. Og vi bruker ulike strategier og mye krefter for å døyve denne smerten av utilstrekkelighet eller mindreverd.

Vi er uverdige, men ikke verdiløse.
Vi er så verdifulle for Gud at han sendte sin sønn for å dø for oss. I Matteus 13, 45-46 står det om en ”Uvurderlig perle”. Er ikke det oss?
Min egenverdi kommer ikke av det jeg gjør, eller hva andre mener om meg. Min egenverdi kommer av at jeg er elsket av Gud.
Guds kjærlighet er betingelsesløs, den kan ikke fortjenes.

En kan tenke at menneskene aldri vil like en hvis de visste hvordan en var. Alle andre får det så mye bedre til.
En kan føle at ”jeg ikke er verdt at noen er glad i meg”. En kan føle seg mislykket og ubrukelig, uønsket og alene.
Dette kan føre til destruktiv handling mot en selv, for å overdøve de vonde følelsene.

Eksempler på forvrengte budskap:
• Jeg må gjøre alle mennesker til lags, slik at de liker meg og setter pris på meg.
• Hvis jeg ikke er perfekt, er jeg ikke verd noe særlig.
• En god kristen føler seg ikke sint, engstelig eller nedtrykt.
• Hvis en kristen innrømmer anfektelse og negative følelser er han et dårlig vitne.
• Jeg burde alltid sette andre mennesker først, hvis ikke vil jeg aldri bli virkelig lykkelig.
• Jeg kan ikke ta ansvaret for at jeg er den jeg er, det er ingenting jeg kan gjøre med det.
• Jeg er ansvarlig for andres handlinger mot meg.
• Å bli klar over mine egne evner og gaver gjør meg bare hovmodig.
• Dersom jeg jekker ned meg selv og benekter mine gode prestasjoner, vil det bevise at jeg er en ydmyk person.
• Livet skal brukes til jobbing, ikke å nytes. Å nyte livet er syndig, eller i det minste uansvarlig.
• Å elske meg selv er det samme som å være selvgod og egoistisk.
• Gud kan aldri elske meg slik som jeg er, jeg er ikke god nok.

Slike gamle budskap kan ha brukt mange år på å styre vårt tankeliv. De gamle ”platene” har skapt spor i hjernen vår. Det er hardt arbeid å forandre dem.

Eksempel på rette tankemønstre:
Hebr. 13,5 Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke.
Malakias 3,17 Jeg vil være mild mot dem.
Joh 10,14 Jeg kjenner mine.
Rom 8,39 Ingenting skal skille oss fra Guds kjærlighet.

Vi skal slippe å kopiere andre. Gud har gitt oss frihet til å være oss selv. Vi er unike.

Er jeg glad i meg selv? Når Gud er glad i meg og elsker meg, da kan jeg med frimodighet elske meg selv.
Vi roter ofte sammen forskjellen på å være og å gjøre. Det kan virke fromt å ikke være glad i seg selv, men det er ikke fromt all den tid Gud godtar meg.

Gud setter ingen betingelser for sin kjærlighet til oss mennesker.
1.Joh. 4,10: han har elsket oss

Litteratur:

David A. Seamands: Ut av tunnellen, Rex forlag (1993)
Gunvor Rekstad: En vei fra frykt til trygghet, Lunde forlag (1996)
John og Agnes Sturt: Forstå selvfølelsen – styrk selvbildet, Lunde forlag (2001)

_________________________________________________________


Toppen av siden

Nåde og tilgivelse

1. Om nåde
2. Om å tilgi seg selv
3. Om å tilgi andre

1. Vi er frelst av nåde, men vi skal også få lov å leve ved nåden.
Nåden betyr
• at det ikke er noe vi kan gjøre for å få Gud til å elske oss høyere.
• at det ikke er noe vi kan gjøre for å få Gud til å elske oss mindre.

Jeg skal slippe å ta meg sammen for at Gud skal være fornøyd med meg.

Nåde, koster alt for den som gir, ingenting for mottakeren.
Nåden er gratis.
Nåde betyr at Gud liker meg. Jeg slipper å gjøre noe for å få Gud til å elske meg.

Sannheter om nåden.
Bare ett menneske har levd det fullkomne liv. Hebr 4,15
For når jeg er svak, da er jeg sterk. 2 kor 12,8-9
Det er de syke som trenger lege. Luk 5,31-32
For så høyt har Gud elsket Joh 3,16
Guds nåde gis uforskyldt ved forløsningen ved Jesus Kristus. Rom 3,24
Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Rom 5,8
Med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Jer 31,3

2. Når Gud har tilgitt oss kan vi få tilgi oss selv.
Jeg skal få slippe å ta meg sammen for at Gud skal være fornøyd med meg.
Jeg skal få slippe å føle skyld resten av mitt liv for de feil jeg har gjort.

Å nekte å tilgi er like skadelig når det er en selv en ikke greier å tilgi som når det gjelder andre.
Å tilgi seg selv kan være god medisin.

Jeg må enkelte ganger gjøre opp for meg, men behøver ikke være redd for at Gud skal straffe meg.
Straffetiltakene fra Gud er allerede iverksatt. Jeseja 53,5
Jesu død er betaling for alle syndene våre, i fortid, nåtid og framtid.
Hebr. 10,14

Jeg kan velge å akseptere meg slik jeg er, med gode og dårlige sider, siden GUD gjør det.
Jeg kan velge å vise meg den nåde som Gud viser meg.

3. Å tilgi andre er et valg og en prosess, ikke en følelse.
Tilgivelse er en gave, ikke noe andre kan kreve av oss.
Tilgivelse vil si at en gir slipp på bitterhet, gir slipp på ønske om å straffe den som har såret en.

Å tilgi andre betyr ikke at en bagatelliserer det andre har gjort mot meg, men det er en beslutning jeg tar,
og det er noe jeg gjør for min egen skyld.
Det er en mulighet for meg å komme ut av det fangenskapet av bitterhet og sinne som jeg kan være fanget i.
Å nekte å tilgi kan føre til hat og bitterhet.
Hvis jeg ikke vil tilgi, er det jeg som er fanget.
Når vi er bitre på noen, dømmer vi dem. Når vi tilgir dem setter vi dem fri fra vår dom og blir fri selv og blir fri selvmedlidenhet.

Det kan gi bedre helse og livskvalitet om man klarer å tilgi urett som er begått mot en.
Tilgivelse er en livsstil.

1. Kor 13, 5 «Kjærligheten holder ikke regnskap med krenkelser» (New international version).

Litteratur:

Philip Yancey: Nådens gåte, Luther forlag (2000)
Paula Shields: Legedom for sjelen,Logos forlag (2002)
Chris Thurman: Løgnene vi godtar, Lunde forlag (2000)
Erwin W. Lutzer: Legg fortiden bak deg, Rex forlag (2000)
Chuck Smith: Nåden forvandler alt, Rex forlag (1996)
Steve McVey: Vandre i Guds nåde, Prokla Media (2004)
Steve Mc Vey: I nådens rike, Prokla media (2005)
Max Lucado: Grepet av nåden, Lunde forlag (2002)
Paul Leer-Salvesen: Min skyld, Verbum (2002)
Kay Kuzma: Smittende kjærlighet, Norsk Bokforlag (1997)
Robert Karen: Legg det vonde bak deg, Genesis (2001)

_________________________________________________________


Toppen av siden

Guds farshjerte

1. Gud som Far
2. Vår respons

1. Hvilket bilde har vi av Gud? I Bibelen kan vi lese at han er kjærlig og omsorgsfull. Men er det ikke slik for mange av oss at Gud egentlig oppleves som streng og krevende?
Sefanja 3,17 viser hvordan Gud ser på oss. ”Herren Gud er hos deg, en helt som har makt til å frelse. Han gleder og fryder seg over deg og gir deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.”
Som foreldre har det vondt når barna deres har det vondt, slik lider Gud med oss når vi lider.
Foreldre ønsker det beste for sine barn, fordi barna er en del av dem selv.
Gud har skapt oss i sitt bilde. 1.Mos 1,27
På samme måte som foreldre ønsker å ha en god relasjon til barna, ønsker Gud å ha en relasjon til deg. Gud lengter etter å dele sitt hjerte med deg, og at vi skal dele vårt hjerte med ham. I din Fars hjerte er det noe som mangler hvis du ikke er der. Gud har lengsel til å dele sitt hjerte med deg, og etter at vi skal dele vårt hjerte med ham. I min Fars hjerte er det mange plasser, men ingen andre kan ta din plass.
Du begynte i Guds hjerte. Du er ikke et feilgrep en ulykke eller en overraskelse, kanskje for foreldre, men IKKE for Gud. Gud ventet deg. Du er Guds plan.
Joh 1, 1-3 Alt er blitt til ved Ham. Uten Ham er ikke noe blitt til.
Jeremias 1,5 jeg kjente deg før jeg formet deg i mors liv
Jesaja 44,2 som skapte deg og dannet deg fra mors liv
Jesaja 45,11 La meg sørge for mine henders verk (1988 oversettelse)
GUD ØNSKET DEG, PLANLA DEG, VENTET DEG OG ELSKER DEG.
Ser du hvor verdifull du er? Vår virkelige verdi er ikke hva en føler eller tenker om seg selv, men hva Gud sier eller tenker om deg.
Guds kjærlighet er uten betingelser, uavhengig av hva vi gjør eller presterer.
Rom 5,8 Kristus døde da vi enda var syndere. Han stilte seg til spott og spe på korset.
Jesus døde for oss uten garanti for at vi ville svare ja takk. Det er betingelsesløs kjærlighet.

2. Hva venter Gud av oss?
Gud ønsker at vi skal få komme til Han. Klages 2,19 ”La det komme fram for Herren det som fyller ditt hjerte”.
Ørkenfedrene som levde på 300-tallet har sagt: ”Lær din munn å si det som er i ditt hjerte”.
Gud er ikke interessert i min åndelighet eller min fromme maske, men i meg.
Gud er ikke interessert i det som burde være, men i det som er.
Du kan komme til Gud med alle følelser: raseri, sinne, utålmodighet, tvil, frykt, angst like naturlig som takknemlighet, glede, fred, håp.
Gud har aldri tvunget seg på noen, men alltid ventet. Min far venter alltid på meg med utstrakte armer.
Vi kan ikke helt ut forstå denne kjærligheten, men vi kan komme til Far og la oss elske.

Litteratur:

T.D. Jakes: Pappa elsker sine døtre, AGAPE Forlag AS (1997)
Floyd McClung: Guds farshjerte, Prokla Media (2003)
Gunvor Rekstad: En vei fra frykt til trygghet, Lunde forlag (1996)
Henri J.M.Nouwen: Den bortkomne sønn vender hjem, Verbum forlag (2000)
Ed Piorek: Faderen elsker deg, Prokla Media (2004)

_________________________________________________________


Toppen av siden

Personligheter og Gudsliv – om forskjellighet

Det er ikke feil å være slik som en er, selv om en er forskjellig fra andre.
Andre sin måte å være på er ikke feil, selv om de er forskjellige fra meg.

Personlighet er å gjøre noe eller reagere på en måte som noe i deg liker eller foretrekker.
Det er ingen riktige eller gale personligheter

Når en aksepterer ens egne sterke og svake sider, er det lettere å akseptere andre.

En Myers-Briggs test kan fortelle om:
• vår sosiale innstilling eller hva som gir oss energi: introvert (I) eller ekstrovert (E),
• hvordan vi oppfatter informasjon: jordnær (S) eller visjonær (N),
• måten vi tar avgjørelser på: tanke (T) eller følelse (F),
• hvordan vi strukturerer livet vårt strukturert (J) eller ustrukturert (P).

Personligheten vår har innflytelse på hvordan vi lettest forholder oss til Gud, og hvordan vi utfører vår tjeneste.

Personlighet, nådegave. 1.Pet 4,10: Tjen hverandre hver med den totale utrustning han elle hun har fått i skapelsen og i frelsen, både personlighet og evner.
Nådegave kan også være medfødte evner og kvaliteter. Rom.12
Gud angrer ikke på det som gjør deg til deg.

Ekstrovert (E).
”La deres lys skinne – så de kan se de gode gjerninger dere gjør” Matt 5,16
”Mens han gikk på Herrens veier, fikk han større mot”. 2. Krøn 17,6
Introvert (I).
”Stans og innse at jeg er Gud” Salme 46,11
Matt 6,6: Men du når du ber, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør.
Jordnær (S).
”Smak og se at Herren er god”. Salme 34,9
Visjonær (N).
”Men tro er … overbevisning om ting en ikke ser” Hebr 11, 1
Jordnær/visjonær: Begge parter står i fare for å åndeliggjøre sine personligheter.
• Jordnær: Fortidens former = Guds måte å gjøre tingene på.
• Visjonær: Gud gjør aldri det samme to ganger.
Naturlig å se ting fra forskjellige synsvinkler.
I seg selv er verken erfaringer eller visjoner åndelige, men begge deler kan brukes til det gode eller til det vonde.

Tenking (T).
”Sannheten skal frigjøre dere”. Joh 8,32
Følelse (F).
”Brant ikke våre hjerter i oss?” Luk 24,32
”Med evig kjærlighet har jeg elsket deg”. Jerem 31,3
Strukturert (J).
”Men la alt skje sømmelig og med orden!” 1. Kor 14,40
Fleksibel/ustrukturert(P).
”Vinden blåser dit den vil” Joh 3,8

Sagt om bønn:
• ”Bønn er å være sammen med Gud”.
• ”Jeg begynte å se på bønn mer som et vennskap enn en streng disiplin. Mer som et forhold og mindre som en prestasjon.”
”Be uten opphold” – en invitasjon og ikke en umulig oppgave.

Lukas 10, 38-42
”Maria har valgt den gode del, den skal ikke tas fra henne”.
Han sier ikke: ”Vær som Maria, gjør som Maria”.
Han sier: ”LA MARIA V&Aelig;RE DEN HUN ER”.

Litteratur:

Sheila Pritchard: Dypere bønneliv, Lunde forlag (2005)
Tonje Haugeto Stang: Trivsel og tjeneste – to sider av samme sak? Prokla-Media (1999)
Margareta Melin: Å være den jeg er, Luther forlag (1995)
Hallvard E. Ringstad/Thor ødegård: Jungs typepsykologi: en praktisk innføring, Optimas (1999)

_________________________________________________________


Toppen av siden

Guds nåde i møte med skyld og skam

Sunn skyldfølelse får oss til å be om tilgivelse, til å oss til å ikke gjøre det som er galt, til å ta ansvar for eget liv.
Det er Den Hellige Ånds gjerning som overbeviser om synd.

Hebr 10,14 ”For ved en eneste offergave har han for alltid gjort dem som helliges, fullkomne”.
Alt er tilgitt. Det betyr at hver eneste synd vi kommer til å begå er tilgitt.

Falsk/usunn skyldfølelse kan være misnøye eller sinne rettet mot seg selv når en ikke er perfekt, er svak eller feiler. Det kan også være skyld for reelle synder en har bekjent og som en ikke greier å tilgi seg selv.

Å slippe skyldfølelse betyr ikke at en skal være likegyldig, men en skal slippe den indre kritikeren, det betyr å slippe å være perfekt.

Vi trenger hjelp til å bearbeide fortiden og hjelp til å erstatte løgntanker med sannheten.
Rom 12,2: ”La dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne”.

Skyld betyr at jeg har gjort noe galt. Skam betyr at det er noe galt med meg. En som skamfølelse har en dyp følelse av mindreverd og underlegenhet og det kan føre til oppgitthet over seg selv. Da trenger jeg en maske å gjemme meg bak, og ingen må noen gang få se bak den masken.

Den usunne skammen oppstår når et menneske blir avvist som den det virkelig er. Skamfølelsen kan også oppstå når vi blir forlatt. De sidene av meg som aldri blir anerkjent og bekreftet, vil jeg lett begynne å skamme meg over.
Skam er opptatt av hva andre mennesker vil si, tro og mene. Fasaden blir det viktigste.

Helbredelse fra skam: Møte Han som vet alt om meg, men som likevel elsker meg, som gir meg verdi, ser meg.
Joh 8,32: ”Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.»
Sannheten (om meg) skal gjøre meg fri. Jeg kan løslates fra fortiden, trenger ikke rømme fra den.
Sannheten: Gud har følelser for oss, han lengter etter oss.. Høysangen 4,7: ”Min elskede, alt ved deg er vakkert, det fins ikke lyte på deg”.
Gud elsker meg like mye som han elsker Jesus
Joh 15,9: ”Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere”.
Den Gud som er blitt menneske, møter oss i det menneskelige, ikke utenfor det.
Å tale sant om livet betyr at jeg ikke fortrenger min svakhet, men lar den komme fram i dagen.
Nåde betyr at jeg ikke trenger å leve med skammen, verken den andre har påført meg eller den jeg selv har ført meg inn i. Gud kan gripe inn med nåde og sannhet

Rom 8,1: ”Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.”

Litteratur:
Torborg Aalen Leenderts: Når glassflaten brister, Verbum forlag (2005)
Philip Yancey: Nådens gåte, Luther forlag (2000)
Magnus Malm: De stumme bildene, Luther forlag (2003)
Steve Mc Vey: I nådens rike, Prokla media (2005)
David A. Seamands: Ut av tunnellen, Rex forlag (1993)
Gunvor Rekstad: En vei fra frykt til trygghet, Lunde forlag (1996)
Erwin W. Lutzer: Legg fortiden bak deg, Rex forlag (2000)
Chris Thurman: Løgnene vi godtar, Lunde forlag (2000)
Dr. Archibald hart: Et forvandlet sinn, Prokla – Media (1998)
Tommy Hellsten: Flodhesten i dagligstuen, g-perspektiv A/S (1999)
Esbjörn Hagberg: Sjelsorg ved kjøkkenbordet, Lunde forlag (2006)
Paula Shields: Legedom for sjelen, Logos forlag (2002)
Chuck Smith: Nåden forvandler alt, Rex forlag (1996)
Max Lucado: Grepet av nåden, Lunde forlag (2002)
Ed Piorek: Faderen elsker deg, Prokla Media (2004)
Steve McVey: En himmelsk invitasjon, Hermon forlag (2006)

_________________________________________________________


Toppen av siden

Bønn

Å be er å lukke Jesus inn.
Åp 3,20: ”Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg”.

Det er ikke vår bønn som setter Jesus i bevegelse, men det er han som får oss til å be.

Bønn er ikke bare samtalen med Gud, men er selve relasjonen, forholdet til Gud.

Vi skal slippe å fortelle hva Gud skal gjøre, men dele vårt hjerte med ham.
Matt 7,7-8
: ”Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.”

Bønn forandrer oss og situasjonene.
Bønn er en personlig respons på Guds kjærlighet.
Jer 31,3: ”Med evig kjærlighet har jeg elsket deg.”

Gud er interessert i dine bønner for han er opptatt av deg.
Bønn, åpner døren slik at Gud kan virke. Ikke mengden av ord, men tillit til Gud.

Hebr 4,15: ”For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd.”

Bønn er å tillate Gud å komme inn i selve sentrum av min person, slik at det vi helst vil skjule blir avdekket.

”Bønn er å lukke Jesus inn i sin nød”. Bønn handler ikke først og fremst om å søke svar eller løsninger, men å søke Gud.

Bønn er å bli sann overfor Gud. Ørkenfedrene : ”Lær din munn å si det som er i ditt hjerte.”

Det viktigste i bønn er ikke hva vi sier til Gud, men hva Han sier til oss.

Gud taler til oss gjennom Bibelen. Gjennom andre mennesker. Gjennom DHÅ´s ledelse.

Be slik du kan, ikke slik du ikke kan.
Vi er forskjellige. Det er så lett å sammenligne seg med andre.

Mye bønn fra bibelske eksempler foregikk utendørs, på farten, i naturen.

Salme 23. Vi skal få følge etter hyrden, der han leder oss. Vi skal få følge på vår måte, i vårt tempo
Paulus : Be uten opphold 1. Tess 5,17 En invitasjon til stadig å være nær Gud.

Paulus : ”For i ham er det vi lever og rører oss og er til” Apgj 17,28

Gud er her, akkurat nå, i hvert øyeblikk av livet vårt.
Guds nærvær er like tilgjengelig som luften vi puster i.

Mange bønner kan bes i samme øyeblikk som tanken slår ned i deg.

Ved bekymring, frykt, glede : løfte hjertet vårt opp til Gud. Legge merke til følelsene våre og sukkene våre, gi dem til Gud.
Salme 38,10
: ”Herre, for ditt åsyn er all min lengsel, og mitt sukk er ikke skjult for deg.”

I stillheten minner Gud.

En forbeder er et menneske som Gud deler sine hemmeligheter med for at han/hun skal be.

Gud har valgt å arbeide gjennom mennesker, men initiativet er Guds.

Litteraturliste :
Sheila Pritchard : Dypere bønneliv, Lunde Forlag (2005)
Dutch Sheets : Forbønn, mer enn bønn, (2003) (Forb).
Cindy Jacobs : Innta fiendens porter, Prokla Media (2000)
Leif Andersen : Ba jeg for lite?, Luther Forlag (2000)
Sheila Pritchard : Dypere bønneliv, Lunde Forlag (2005)
Cheri Fuller : Når mor ber, Hermon Forlag (1998)
Ole Hallesby : Fra bønnens verden, Luther Forlag (1996)
Margreta Melin : Den indre kilden, Luther forlag (1995)
Torborg Aalen Leenderts : Når glassflaten brister (2005)
Ed Silvoso : Bønneevangelisering, Prokla Media (2001)
Bill Hybels : For travelt til ikke å be, Norsk bokforlag (2001)
Mike & Katey Morris : Sammen i bønn, Prokla Media (1988)
Edin Løvås : Minutter med Jesus, Verbum (1986)

_________________________________________________________


Toppen av siden

Hvordan leder Gud oss?

Gud elsker oss.
Jer 31,3: ”med evig kjærlighet har jeg elsket deg”.

Han har skapt oss.
Joh 1, 1-3: ”Alt er blitt til ved Ham. Uten Ham er ikke noe blitt til.”

Gud har en god plan for våre liv
Ef 2,10: ”For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har lagt ferdige for oss for at vi skulle vandre i dem.”

Gud lover å lede oss
Jes 58,11: ”Herren skal alltid lede deg og mette deg i det tørre land. Han skal gi deg nye krefter,  så du blir lik en vannrik hage,  ja, som et kildevell  der vannet aldri svikter.”

Gud taler mens vi ber

Gud gir oss en sterk lengsel etter å gjøre noe.
”Det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre etter hans gode vilje”. Fil 2,13

Det er ikke måten som avgjør om det er Gud eller ikke, men frukten.
Og det som Gud har vist oss, skal vi få se vokser fram.

Vi skal ikke kaste fra oss all sunn fornuft selv om vi er blitt kristne.
Salme 32,9: ”Vær ikke lik hest og muldyr som ikke har forstand”
2. Tim 2,7: ”Tenk over det jeg sier. For Herren skal gi deg innsikt i alt.”
Vi kan ta de skrittene i tror er riktige, og be Gud stanse oss hvis vi er på feil spor.

Gud leder ikke gjennom falsk skyldfølelse.

Vi er forskjellige og blir ledet forskjellig.

Salme 23.
Vi skal få følge etter hyrden, der han leder oss. Vi skal få følge på vår måte, i vårt tempo. Ofte hører vi mer på de forskjellige bjøllesauene: ”Gå hit, gjør det, gå etter meg, vær som meg, gjør det jeg vil”.

Om en er ledet av Gud, betyr det ikke at en ikke får vanskeligheter.

Vi gjør alle feil.
Jeremias 18: ”Når det karet han holdt på med, ble mislykket – slikt hender med leiren i pottemakerens hånd – så gjorde han det om igjen og laget et annet kar, slik som han ville ha det.”
Rom 8,28: ”Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud.”

Litteratur
Tonje Haugeto Stang: Trivsel eller tjeneste, Prokla Media
Henry Cloud og John Townsend: Ta kontroll i eget liv, Lunde Forlag
Larry Parker: Vi lot vår sønn dø, Filadelfiaforlaget
Jack Deere: Overrasket av Guds stemme, Hermon Forlag (Overrask)
Joyce Meyer: Hjelp, jeg er stresset, Agape Forlag (Hjelp)
Gunvor Rekstad: Fra frykt til trygghet, Lunde Forlag
Guds ledelse: Elisabeth Elliot, (Rex Forlag)

_________________________________________________________


Toppen av siden

Barnekår, fakta og erfaring

Vi er Guds barn på grunn av en pakt.

Gal 4,4-7: ” Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven.  Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn.  Fordi dere er barn, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, og Ånden roper: «Abba, Far!»  Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud.” (2011 overs) ”så vi kunne få barnekår – så vi kunne få retten til å være Guds barn””
Trelldommens ånd: må prestere eller gjøre seg fortjent til å bli godtatt av Gud. Å ha barnekår hos Gud betyr å være elsket.
1. Joh 3,1a: “Se hvor stor kjærlighet Far har vist oss: Vi får kalles Guds barn, ja, vi er det.”

Guds kjærlighet er uten betingelser, uavhengig av hva vi gjør eller får til.

Guds omsorg er så total. Det som smerter meg, smerter Gud.
Hebr 4,15 : ”For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd”.
Matt 25, 40 : ”Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg”.

Hvordan erfarer vi barnekåret?
Hva skyldes at erfaringene våre er forskjellige fra Guds ord?
Hvordan kan vi få nye erfaringer?

Vi er Guds barn når vi har tatt imot Jesus. Men vi kan oppføre oss som treller.
Trelldommens ånd: Jeg må prestere og gjøre meg fortjent til å få Gud til å like meg.

Betinget kjærlighet: Du opplevde kjærlighet når du hadde vært flink og snill.

Sår gjør at en tenker lavt om seg selv. ”Alt er min feil, mitt ansvar”. ”Alle andre er bedre enn meg.”
Sår gjør at vi ikke vil slippe Gud eller andre mennesker inn. Gjemmer seg bak en maske.

Vi trenger hjelp til å bearbeide fortid.
”Det du ikke setter ord på, gjør noe med deg”
Rom 12,2 : ”La dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne”.
Bytte ut gamle løgner med Guds sannhet.

Hvordan lever vi? Menneske med stor sekk på ryggen? Eller er du et glad, fritt elsket Guds barn?
Jer 29,11 : ” For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp”.

Åp 3,20: ” Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.”

Luk 15, 11-24 Vi har en far som venter.

Vi kan ikke forstå denne kjærligheten, men vi kan komme til Far og la oss elske.

Litteraturliste:
Dr Archibald Hart: Et forvandlet sinn (Prokla Media)
David A Seamands: Ut av tunellen (Rex Forlag))
Philip Yancey: Nådens gåte (Luther Forlag)
Gunvor Rekstad: En vei fra frykt til trygghet (Lunde Forlag
Chris Thurman: Løgnene vi godtar (Lunde forlag))
Max Lucado: Grepet av nåden (Lunde Forlag)
Max Lucado: En enklere reise (Lunde Forlag)
T D Jakes: Pappa elsker sine døtre (Agape forlag)
Anne Bryan Smollin: Stress ned – lev livet (Lunde Forlag)
Ed Piorek: Faderen elsker deg (Prokla – Media)
Floyd McClung : Guds farshjerte, Prokla Media (2003)

Toppen av siden